Huomioita ennakoivasta teknologia- ja markkinariskien analysoinnista

Tässä blogiviestissä aiheenani on  ennakoiva riskien arviointi teknologia- ja markkinariskien arvioinnissa ja luokittelussa. Viime aikoina on kiinnitetty ennakointitoiminnan yhteydessä yhä kasvavaa huomiota riskien kartoittamiseen ja hallintaan projekteja koskevien investointipäätösten yhteydessä. Riskien hallinta on tärkeä osa kasvuyrittäjyyttä ja menestyksellistä liiketoimintaa. Paremmalla riskienhallinnalla päästään aina parempiin lopputuloksiin kuin puutteellisella riskienhallinnalla. Tämä on itsestään selvä asia, mutta varsin … Lue lisää

Kykenemmekö poisoppimaan? Huomioita radikaalien innovaatioiden tuottamisen perustasta

Eräs keskeinen tapa luokitella innovaatioita on jakaa ne inkrementaalisiin innovaatioihin ja radikaaleihin innovaatioihin. Radikaalit innovaatiot ovat mullistavia innovaatioita. Inkrementaaliset innovaatiot ovat sen sijaan vähittäisten muutoksien kautta syntyviä innovaatioita. Innovaatiotutkimusten mukaan yritysten on nykyään erittäin vaikeaa saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja inkrementaalisia innovaatioita tuottamalla. Sen sijaan huomattavasti todennäköisemmin yritys saavuttaa huomattavia kilpailuetuja lanseeramalla uusia radikaaleja innovaatioita markkinoille. Radikaalit innovaatiot … Lue lisää

Ennakoinnin arvioinnista ja kehittämisestä: FAROUT -haaste ennakoivalle liiketoimintaosaamiselle

Ennakointi on osa tulevaisuudentutkimusta. Se liittyy myös ennustamiseen ja strategiseen johtamiseen eri organisaatioissa. Puhuttaessa ennakoinnista, puhutaan yleensä soveltavasta tulevaisuudentutkimuksesta. Ennakointitoimintaa koskevat teoreettiset perusteet ovat kehittyneet viime vuosina mm. Euroopan Unionin Joint Research Centren For-Learn -ennakointihankkeen ja COST A22 -verkoston yhteistyön myötä. Euroopan Unionille ennakoinnista on tullut strateginen kysymys johtuen mm. lisääntyneestä globaalista kilpailusta, kilpailukykypaineista, julkisen sektorin … Lue lisää

Suomalainen brändäämishaaste

Tämän päivän (HS 24.8.2014) Helsingin Sanomissa Alexander Peitersen nosti esille erään todellisen ongelman Suomen kansantaloudessa ja erityisesti liiketoimintaosaamisessa. Hänen mukaansa suomalaiset ovat huonoja brändäämään. Kansainvälisillä brändimarkkinoilla ruotsalaiset brändit kuten Ikea (53. sija), H&M (96. sija), Ericsson (164. sija), Nordea (166. sija), Volvo (414. sija), Skanska (465. sija) ja Svenska Handelsbanken (473. sija) ovat vahvoilla. Ruotsista … Lue lisää

Jack Welchin johtamisopit ja Suomen parempi tulevaisuus

Kesälomallani luin muutamia johtamiseen pureutuvia kirjoja, joissa annetaan lukijoille selkeitä johtamisoppeja ja –ohjeita. Näitä kirjoja lukiessani tuli epämääräinen tunne, että Suomessakin ehkä kannattaisi hieman enemmän pohtia sitä, miten meillä asioita johdetaan. Vääränlainen johtaminen voi nimittäin tulla varsin kalliiksi kansakunnalle. Voidaan perustellusti väittää, että ainakin osa nykyisistä ongelmistamme johtuu huonosta johtamisesta. Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin piirissä ilmaantuu … Lue lisää

Radikalisoituminen ja ennakointi

Radikalisoituminen on ilmiö, joka liitetään ilmiönä huonoihin aikoihin. Kun ajat muuttuvat huonoiksi, yleinen tyytymättömyys yleensä kasvaa väestön joukossa. Radikalisoitumisen taustalla on jonkinlainen yleinen tyytymättömyys yhteiskunnan toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Radikalisoituminen voi olla poliittista, uskonnollista tai sosio-kulttuurillista. Radikalisoituminen on aina keskivertoistumisen vastatrendi. Radikalismiin liitetään ajatus ääriarvoista ja ääriarvojen omaksumista. Radikalismi tuottaa yhteiskunnallisia ääriliikkeitä. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta radikalisoituminen … Lue lisää

Tulisiko Suomen pelätä Japanin talouskehityksen raidetta? Mitä voimme oppia Japanin taudin hoidosta?

Japanin taloushistoria on ollut monien taloustieteilijöiden tutkimuksen kohde. Kun opiskelin kansantaloutta 1980-luvulla Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitoksella, professori Ilari Tyrni luennoin useita eri kursseja Japanin kansantaloudesta ja sen eri peruspiirteistä sekä makro- että mikrotalouden tasolla. Kaikkien ihailema asia oli japanilainen laatujohtaminen, jota tutki Suomessa mm. prof. Paul Lillrank. Teollisuuden organisaatiot ja tuotantoprosessin organisointi laadun tuottamiseksi on … Lue lisää

Robotisaatio ja Suomen talouskasvustrategia

Robotisaatio ja Suomen talouskasvustrategia Viime aikoina robotisaatiosta on käyty keskustelua monella tasolla. Uusimmassa Teknologiateollisuuden Visio-lehdessä (http://www.teknologiateollisuus.fi/uploads/extra/14fcd35e38fb2435064993770a982678.html) Cristina Andersson esitti hyvän yhteenvedon robotisaatioon liittyvistä ajankohtaisista trendeistä ja näkökohdista. Robotisaatio on aikakautemme keskeinen trendi ja muutosilmiö, jonka olemassaoloa ja merkitystä ei voi kyseenalaistaa edes tilastojen varjolla. Se on yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään ikääntyvän väestön trendiin, josta Suomessa … Lue lisää

Skenaariotyöskentelyn perustavoitteet ja yritysten tulevaisuusorientoitunut kehittäminen

Tässä blogissani tarkastelen skenaariotyöskentelyn perustavoitteita. On usein esitetty, että skenaariotyöskentely on ennakointitoiminnan perusmetodi, johon voidaan yhdistää monia muita ennekointimetodeja ja niiden soveltavaa käyttöä. Skenaariotyöskentely tuottaa ennakointikartan yritykselle. Miten skenaariotyöskentelyä kannattaa käyttää yritysorganisaatioiden kehittämisessä? Miten vältytään vääriltä toimintamalleilta skenaariotyöskentelyn toteutuksessa? Mitkä asiat kuuluvat laadukkaaseen yrityksen ennakointikarttaan? Seuraavaksi tarkastelemme vastauksia näihin peruskysymyksiin. Ei ole lainkaan yhdentekevää, miten … Lue lisää

Suomen poliittisten päättäjien EU-juhlapuheiden pääylpeydenaihe on romahtanut. Valtion panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan Suomessa ja Pohjoismaissa 2000-2012

Eräs suomalaisen tietoyhteiskuntaprojektin avainmuuttaja on ollut valtion panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämä maaginen juhlapuheiden perusmuuttuja tunnetaan OECD-kielenkäytössä koodisanana GERD (Gross domestic expenditure on research and development, %). Muuttuja kuvaa T&K-panostusten kehitystä kansantaloudessa. Olemme tottuneet näkemään poliittisissa juhlapuheissa ja useissa EU-yhteyksissä tämän GERD-käyrän esittelyä maamme poliittisten päättäjien toimesta. Tähän saakka olemme voineet tehdä sen ylpeydellä, mutta … Lue lisää